Box Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna att ni håller mig uppdaterad via Box Nyhetsbrev. Sätt upp mig på listan!

GDPR

Information rörande GDPR till Box Destilleri AB:s kunder

 

Bakgrund

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den nya lagen ger dig som kund ett starkare skydd och säkerställer att personuppgifter endast hanteras när det finns giltiga och nödvändiga skäl för detta.

Box Destilleri AB informerar nedan om hur vi behandlar de personuppgifter som du har delgett oss och vilka rättigheter du har rörande hanteringen av dina personuppgifter.

 

Du behöver inte agera

Du som kund behöver inte göra något så länge du godkänner vår behandling av personuppgifter enligt vad som beskrivs nedan. Skulle du inte godkänna vår hantering ber vi dig att kontakta oss på 0612-530 60 eller på info@boxwhisky.se

 

Personuppgiftsansvarig

Box Destilleri AB (556729-2593) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta oss på 0612-530 60 eller info@boxwhisky.se

 

Vilka personuppgifter Box Destilleri AB samlar in och behandlar

En personuppgift är varje uppgift som kan knytas till en identifierbar fysisk person exempelvis namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer etc. Uppgifter knutna till en juridisk person inte är att betrakta som en personuppgift.

 

Följande personuppgifter kan Box Destilleri AB komma att spara rörande dig som kund

 

 • Namn på företaget/ kunden
 • Namn på inköpare/ kunden
 • E-post till inköpare/ kunden
 • Telefonnummer till inköpare/ kunden
 • Vilket företag inköparen/ kunden arbetar för
 • Organisationsnummer/ Personnummer
 • Användaruppgifter till Box Destilleri:s webbshop
 • Uppgifter om hur kunden använder Box Destilleri:s webbshop
 • Användaruppgifter till Box Destilleri:s fatägarwebb
 • Uppgifter om hur kunden använder Box Destilleri:s fatägarwebb
 • Adress
 • Kreditupplysning avseende kunder i förekommande fall
 • Orderhistorik
 • Betalinformation, ex kortnummer, transaktionstidpunk, kortinnehavare
 • Val av produktgrupper avseende e-post marknadsföring
 • Korrespondens, ex order, offerter, reklamationer
 • IP adress

 

Olika typer av behandling av personuppgifter

Det finns flera anledningar till varför vi behöver behandla dina personuppgifter. Nedan följer de huvudsakliga syftena:

 • För att kunna hantera kundens beställning/köp
 • För att kunna hantera och administrera kundens användarkonto
 • För att kunna ge kunden en personligt anpassad upplevelse av företagets produkter och tjänster
 • För att kunna marknadsföra företagets produkter och tjänster
 • För att kunna hantera kundtjänstärenden
 • För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

 

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Box Destilleri AB samlar bara in personuppgifter när det finns laglig grund för detta. Följande fyra lagliga grunder finns för att ett företag ska få samla in och behandla personuppgifter:

 • Behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
 • Behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal
 • Företaget, eller tredje part, har berättigade intressen av att behandla uppgifterna som väger tyngre än kundens intresse av skydd för sina personuppgifter, s.k. intresseavvägning.
 • Kunden har lämnat ett giltigt samtycke till behandlingen.

 

Samma personuppgift kan samlas in och behandlas med stöd av flera olika lagliga grunder.

Utgångspunkten är att Box Destilleri AB samlar in och behandlar personuppgifter för att fullgöra avtalet med dig som kund.

Därutöver samlar Box Destilleri AB även in och behandlar personuppgifter för att kunna ge dig så bra erbjudanden som möjligt, exempelvis genom riktad marknadsföring och genom analys av bl.a. personuppgifter ständigt förbättra vårt erbjudande till dig. Dessa behandlingar gör vi med hänvisning till intresseavvägning. Vi vill även göra din upplevelse så enkelt och bra som möjligt vid beställningar. Vi kan därför anpassa exempelvis beställningsrutiner utefter din personliga profil. Även detta gör vid med hänvisning till intresseavvägning.

Vi hanterar inga s.k. känsliga personuppgifter med hänvisning till intresseavvägning.

I vissa fall är vi tvingade genom rättslig förpliktelse att spara en personuppgift, exempelvis med hänvisning till bokföringslagen.

 

Vilka rättigheter du som kund har

Du har bland annat följande rättigheter med avseende på insamling och behandling av personuppgifter:

 

Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag över

den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en

kopia av de personuppgifter som behandlas.

 

Rättelse av dina personuppgifter. Om du upptäcker att en personuppgift som vi har registrerat är felaktig eller ofullständig ber vi dig att kontakta oss så snart som möjligt. Vi kommer att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi har registrerat.

 

Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina

personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.

Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter,

exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. I vissa fall kan en intresseavvägning göra att vi inte kan radera en viss personuppgift. Som exempel måste vi grundläggande personuppgifter, exempelvis kontaktuppgifter, om du är behörig beställare för ett företag. Vi kan annars inte säkerställa att personer med rätt behörigheter gör beställningar för å kundens vägnar.

Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Exempelvis kan du begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföring.

 

Lämna ut personuppgifter till tredje part

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Vi kan dock komma att behöva dela med oss av personuppgifter till andra företag inom ramen för vår verksamhet och för de behandlingar som vi har beskrivit ovan. Exempel på företag som kan få ta del av personuppgifter är bolag som sköter bolagets it-drift, företag som utvecklar och underhåller bolagets affärssystem, kreditupplysningsföretag, underleverantörer för direktleverans till kunder etc. Ingen av dessa bolag har rätt att behandla personuppgifter på andra sätt än vad Box Destilleri AB instruerar dem att göra.

Personuppgifter kan, i undantagsfall, komma att behandlas i länder utanför EU/ESS. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov utifrån de ändamål som de samlades in för. Om du aktivt ber att få avsluta ditt kundkonto hos oss kommer dina personuppgifter att raderas. I vissa fall kan uppgifter komma att behöva sparas under en längre tid, exempelvis för att uppfylla lagkrav.

 

Begränsad åtkomst till personuppgifter

Box Destilleri AB vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi har därför säkerställt att personuppgifter endast samlas in och behandlas där det finns giltiga och nödvändiga skäl för detta. Vidare har vi säkerställt att endast personer med rätt behörighet kommer åt dina personuppgifter, exempelvis genom behörighetsstyrning.

 

Marknadsföring

Box Destilleri AB kan komma att använda dina personuppgifter, exempel e-post, för direktmarknadsföring. Marknadsföringen avser egna och likartade varor och tjänster som du redan har köpt av oss eller som du diskuterat med Box Destilleri AB om att köpa.

Du som kund har alltid rätt att invända mot den direktmarknadsföring som du erhåller. Har du invändningar mot direktmarknadsföring kontakta oss på info@boxwhisky.se så säkerställer vi att ingen direktmarknadsföring skickas till dig. Du har även möjlighet att avregistrera dig från vissa typer, eller all, direktmarknadsföring genom att klicka på länken för avregistrering i det e-post meddelande med direktmarknadsföring som du får.